Predstavenie spoločnosti

Odborné, špecifické, podporné práce

J&P Stavebné práce bola založená v roku 2018 ako dcérska spoločnosť P&P Invest, s.r.o..

Úzka spolupráca s obcou, vládou, ochrancami životného prostredia, arboristami a historickými pamiatkovými úradmi schválili povolenia v chránenej krajinnej oblasti a niekoľko architektonických štúdií. Na zaklade tejto skusenosti a svetovej referencie vznikla dcerska spolocnost J&P Stavebné práce.

Naše Služby

OPTIMALIZÁCIA STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ

Vďaka našim rozsiahlym skúsenostiam vieme optimalizovať nosné konštrukcie pre už hotové projekty. Správnou optimalizáciou nosnej konštrukcie dokážeme investorovi ušetriť nemalé náklady. Rámcovo spolupracuje so spoločnosťou FIBEROX.

INŽINIERING A PORADENSTVO

Vieme Vám poradiť aj v oblasti inžinieringu, prípadne mnohé úkony vybaviť za Vás. Už na začiatku projektovania investičného zámeru, je nevyhnutné vedieť, aké iné úkony je potrebné vykonať, treba ich správne naplánovať, aby sa samotný začiatok výstavby zbytočne nepredlžoval.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ A DOZOROVANIE STAVIEB

 • Vybavenie územného rozhodnutia
 • Stavebné povolenia
 • Kolaudácie
 • Autorský dozor
 • Technický dozor
 • Stavebný dozor

DEVELOPMENT

Developerské projekty sú pre mnohé, najmä väčšie mestá, prínosom, či už v oblasti urbanizmu, architektúry, bývania a samotnej funkcie objektu.

KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ RIEŠENIA

Zabezpečíme Vám komplexné projekčné služby pre všetky typy stavieb od štúdie, masterplánov až po realizačný projekt, vrátane výrobnej dokumentácie. Po vzájomných konzultáciách dospeje k najlepšiemu riešeniu pre Vás.

Ekologická úprava vody

Jednoduchou inštaláciou EAL ® Mineral Water Doctor na prívod vody, začína okamžitý́ efekt eliminácie rozpustených látok.

ARBORISTI

Práca so stromami je pre nás nie len prácou, ale vášňou a zodpovednosťou. Posudzujeme zdravotný stav a prevádzkovú bezpečnosť stromov. Našou prioritou pri všetkých zásahoch je ochrana životného prostredia a bezpečnosť práce.

 • Odborné ošetrovanie drevín
 • Rizikové výruby
 • Väzby korún stromov

POŽIARNA OCHRANA PRE PRÁVNICKÚ OSOBU A PODNIKAJÚCU FYZICKÚ OSOBU

Ponúkame prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:

 • Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok.
 • Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
 • Určovanie protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska a protipožiarnej asistenčnej hliadky.
 • Vykonávanie školení o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
 • Vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom.
 • Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.
 • Zabezpečenie kontroly úplnosti a vhodnosti hasiacich prístrojov podľa projektov protipožiarnej bezpečnosti stavby.
 • Zastupovanie právnickej osoby pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru.
 • Spolupráca pri plnení ostatných povinností zo Zákona č. 314/2002 a poskytovanie potrebných informácii a poradenstva v oblasti ochrany pred požiarmi

POŽIARNA OCHRANA – DOKUMENTÁCIA

Základný balík dokumentácií Požiarnej ochrany

 • Požiarne poplachové smernice,
 • Požiarny poriadok,
 • Požiarnu knihu,
 • Pokyny pre ohlasovňu požiarov,
 • Pokyny pre zabezpečenie požiarnej ochrany v mimopracovnom čase,
 • Dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • Dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • Záznamy o vykonanom školení protipožiarnej hliadky a vedúcich.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Povinnosťou každého zamestnávateľa je mať zabezpečenú ochranu zdravia pri práci. Vypracujeme pre Vás kompletnú dokumentáciu a zabezpečíme všetky potrebné náležitosti aby ste splnili zákonné podmienky. Povinnosti zamestnávateľa pri bezpečnsoti a ochrane zdravia pri práci: Vypracovanie dokumentácie pre BOZP

 • Pravidelné vykonávanie kontroly dodržiavania bezpečnosti na pracovisku
 • Vytvorenie kategorizácie vykonávaných prác na pracovisku
 • Vypracovanie analýzy rizík na pracovisku
 • Zabezpečenie pravidelných lekárskych prehliadok pre zamestnancov
 • Prvotné a pravidelné oboznamovanie zamestnancov o problematike a dodržiavaní postupov pri BOZP
 • Evidencia pracovných úrazov vzniknutých na pracovisku
 • Zabezpečenie osobných ochranných pracovných pomôcok

×